Alge­meen

Bam­boe ver­zorgt groep­strain­in­gen voor ver­schil­lende doel­groepen. Ik lever maatwerk voor groepen van 4 tot 16 per­so­nen. Het doel van de train­ing is het bevorderen van de men­tale flex­i­biliteit van de deel­ne­mers. Ik gebruik hier­voor de processen van ACT en mind­ful­ness.

Er wor­den veel ervar­ing­soe­fenin­gen gedaan en je leert om op een andere manier met gedachten en gevoe­lens om te gaan. Ik gebruik metaforen, een flinke dosis humor met een empatis­che basishouding.

Het gevolg hier­van is dat je na het vol­gen van deze train­ing beter kan omgaan met stress, veran­derin­gen, je beter kan focussen op wat echt belan­grijk is en effec­tiever met je tijd kan omgaan. Dit resul­teert in een lager ziek­tev­erzuim en een grotere betrokken­heid. De train­ing is zin­vol bij:

  • stress en burn-​out
  • her­plaats­ings– en re-​integratietrajecten
  • organ­isatieveran­der­ing
  • per­soon­lijke effectiviteit
  • team­build­ing

Man­agers die de train­ing hebben gevolgd nemen beslissin­gen op basis van wat de sit­u­atie van hen vraagt en niet meer op de automa­tis­che piloot.

Ik bied een com­pacte train­ing van 4 dagde­len inclusief werkmap en usb-​stick. Ik kan de train­ing incom­pany ver­zor­gen maar ook als open inschrijving.

Ook hier geldt weer dat maatwerk altijd mogelijk is!

Maak je dromen waar met ACT in één dag op 8 december

Wat wil je ècht, wat is belan­grijk voor jou en wat staat je in de weg om de din­gen te doen die je leven rijker maken?

Als je je dromen waar wilt maken zal je natu­urlijk op onge­mak stu­iten, op verve­lende en moeil­ijke gevoe­lens. Bij ACT staat cen­traal dat je je open stelt voor alles wat zich aan­di­ent. Leren stop­pen te vechten tegen onver­mi­jdelijke zaken in het leven, waaron­der ook menselijk leed. Accep­tatie van dat­gene wat je niet kan veran­deren, waar­door je je energie kunt richten op dat­gene wat je wel kunt beïn­vloe­den. Dit voorkomt een hele­boel frus­traties, stress en ver­spilde energie.

Een gezonde relatie kri­j­gen met je gedachten. Het gaat er niet zozeer om wat je denkt, maar hoe je met die gedachten omgaat. Dit voorkomt dat je je teveel laat lei­den door negatieve of onre­al­is­tis­che gedachten en je betere keuzes kunt maken.

Jezelf leren zien in samen­hang met je omgev­ing. Je prob­le­men zijn niet wie je bent. Als je je niet laat lei­den door ang­sten en beperkin­gen kri­jgt je meer oog voor de mogelijkheden.

Het doel van ACT is dat je een waarde­vol leven leidt, dat je leeft op een manier die strookt met wat belan­grijk voor je is en waar je energie van kri­jgt. ACT helpt je als je bewust wilt leven en meer uit het leven wilt halen dan je nu doet.

Op deze dag doe je de oefenin­gen met veel humor en lichtheid. We zit­ten alle­maal in het zelfde schuitje met onze gedachten en over­tuigin­gen. Niets is leuker dan daar samen opmerken hoe serieus we die nemen en er de lad­ing vanaf halen!

8 decem­ber 2017
9.30 tot 16.30 uur
Gronin­gen
190,00 inclusief lunch

Rem­brandt van Rijn­straat 25
9718 PH Groningen
tel: 06 1336 0519