Proso­cial is de ken­nis van samenwerken

Meer werk­plezier, effec­tiviteit en vei­ligheid en een lager verzuim? Het kan met Prosocial.

Nieuw in Ned­er­land! De weten­schap van het sturen op samenwerken.

Waarom houden we wel goed finan­ciële bud­get­ten in de gaten, maken we overal blauw­drukken voor en ver­gaderen we veel over aller­lei tar­gets maar best­e­den we nauwelijks aan­dacht aan de kracht van het team zelf?

De voet­bal­teams in de wereld­top trainen bijvoor­beeld juist de hele week op teamkracht (voet­ballen kun­nen ze namelijk alle­maal wel) zodat ze op zondag met elkaar samen de wed­strijd kun­nen winnen.

Proso­cial is een meth­ode waarmee je de omstandighe­den creëert waarin samen­werk­ing de meeste kans heeft om te groeien. Proso­ci­aal gedrag is gericht op het welz­ijn van het indi­vidu én dat van de groep. Groepen leren hier­door als entiteit te func­tioneren en samen­werk­ing wordt niet aan het toe­val overge­laten. De mens is in de basis bereid om samen te werken, echter door omstandighe­den kan het gebeuren dat deze keuzes maakt voor zichzelf die ten koste gaan van de groep.

Met Proso­cial kan je gericht sturen op samen­werk­ing. Het is ook zeer effec­tief bij con­flicten in een team of tussen teams. In ieder team is wel eens een issue en ontstaat er een con­flict. Een effec­tief team dat de principes van Proso­cial gebruikt is zelf­s­tandig in staat om een con­flict snel op te lossen.

His­to­rie

Deze mooie meth­ode is in 2014 ontstaan door de samen­werk­ing van een aan­tal weten­schap­pers uit de gedragsweten­schap­pen en de evo­lu­tieweten­schap. Ze com­bi­neer­den hun ken­nis met de resul­taten van het onder­zoek van Eli­nor Ostrom die in 2009 als eerste vrouw, de Nobel­prijs voor de Economie ontv­ing. Die kreeg ze voor haar baan­brek­end onder­zoek bij groepen mensen die van elkaar afhanke­lijk zijn en die noodged­won­gen met elkaar moesten samenwerken.

1. Evo­lu­tion­aire wetenschap

De basis van de meth­ode. Evo­lu­tie is veran­der­ing en niet alleen biol­o­gisch, genetisch maar ook gedrags­matig en cul­tureel. De wijze waarop wij als mensen ons gedrag aan­passen aan de bedreig­ing van een pan­demie is hier een goed voor­beeld van.

Evo­lu­tie heeft drie componenten:

  • Vari­atie
  • Selec­tie
  • Vasthouden en doorgeven.

Vari­atie.

We hebben geen con­t­role over onze gedachten en emoties. We hebben ook de neig­ing tot automa­tisch gedrag. Met ACT bevorderen we de psy­chol­o­gis­che flex­i­biliteit waar­door er de mogelijkheid tot keuzes in gedrag ontstaat.

Selec­tie.

Op basis van met elkaar bespro­ken en vast­gestelde waar­den wor­den bewuste keuzes gemaakt voor gedrag.

Vasthouden en doorgeven.

Door afspraken te maken en elkaar daar aan te houden wordt het gedrag een gewoonte bin­nen een team en tussen teams.

2. De 8 basisken­merken van een effec­tief team

Eli­nor Ostrom deed onder­zoek naar groepen mensen die gedeelde hulp­bron­nen zoals vis­serij en water­be­heers­ing beheren. Zij beschri­jft 8 voor­waar­den die nodig zijn om egoïstisch gedrag te onder­drukken en behulpzaam gedrag te bevorderen waar­bij ook de iden­titeit van het indi­vidu behouden bli­jft en er ruimte is voor autonomie om te floreren.

Effec­tieve teams:

1. Hebben een sterke groep­si­den­titeit en een geza­men­lijk doel
2. Verde­len de inzet en opbrengst op een eerlijke manier
3. Hebben een transparante en eerlijke besluitvorm­ing
4. Werken op transparante wijze
5. Belo­nen gewenst gedrag en bestraf­fen ongewenst gedrag
6. Lossen con­flicten snel op
7. Zijn zelf­s­turend t.a.v. 1 t/​m 6.
8. Hebben goede relaties met andere teams.

Aan de hand van deze basisken­merken bouwt een team de voor­waar­den op die nodig zijn om alle activiteiten te coördineren, gebruik te maken van elka­ars sterke pun­ten en inef­fec­tief gedrag te ver­mi­j­den. Daar­naast wordt ook gebouwd aan het onder­houden van effec­tieve relaties met andere groepen.

3. ACT-​Matrix

In proso­cial wordt de ACT-​Matrix gebruikt om met elkaar afspraken te maken over gewenst gedrag ten aanzien van de 8 ken­merken van een effec­tief team.

Essen­tieel voor ieder team is om een sterke groep­si­den­titeit en geza­men­lijk doel te creëren waarbin­nen ieder team­lid zich thuis en gewaardeerd voelt. Met de ACT matrix leert het team gefo­cust te bli­jven op wat ze écht willen en hoe ze met elkaar soe­pel tegensla­gen en frus­traties kun­nen overwinnen.

Actie!

Als je als team met de matrix de ken­merken bespreekt is het belan­grijk dat je met elkaar goede afspraken maakt en het duidelijk is wie wat gaat doen en wan­neer het resul­taat er zal zijn. De scrum­meth­ode is heel goed toe te passen in deze fase van het pro­ces maar een actieli­jstje kan al heel behulpzaam zijn.

De oplei­d­ing Prosocial

Kijk in de agenda wan­neer de eerstvol­gende train­ing start en leer hoe je teams kan begelei­den in het effec­tief samenwerken.