Oplei­d­ing ACT | Train­ing Veerkracht | Proso­cial | Teamkracht

Ik werk met de ver­rassende en zeer effec­tieve meth­ode ACT, Accep­tatie en Com­mit­ment Training/​Therapie waarmee je in korte tijd een groot resul­taat behaalt. ACT ken­merkt zich door lichtheid en humor.

Door deze aan­pak leer je de strijd tegen lastige emoties en gedachten op te geven. Je leert anders en dus ook met humor met je gedachten en over­tuigin­gen om te gaan. Zo wordt duidelijk wat voor jou echt belan­grijk is!

Dit leidt tot men­tale veerkracht, cre­ativiteit en wel­bevin­den. Je leert dus als een bam­boesten­gel mee te veren in moeil­ijke sit­u­aties zon­der te breken. Dit voorkomt stress, slapeloosheid en een burn-​out. Door ACT en mind­ful­ness leer je ook beter omgaan met chro­nis­che pijn. Dit resul­teert in een betere con­cen­tratie en com­mu­ni­catie die dienend is in keuzes in jouw leven!

Je kan bij mij terecht voor indi­vidu­ele coach­ing, train­in­gen, oplei­d­ing en teamcoaching.

De team­begeled­ing doe ik met de prachtige meth­ode Proso­cial, dat het gesprek tussen de team­le­den onder­s­te­unt om te komen tot een flo­r­erend team! Voor man­agers, lei­d­inggeven­den en team­coaches geef ik de oplei­d­ing Prosocial.

Bamboe-​ACT is een CRKBO gereg­is­teerde instelling. Dit betekent dat er voor de oplei­din­gen geen btw in reken­ing wordt gebracht en de kosten van de oplei­d­ing zijn in bepaalde gevallen aftrek­baar voor de inkomstenbelasting.

Par­ti­c­ulier

Heb je het gevoel dat je klem zit? Heb je bijvoor­beeld een loop­baan vraagstuk of heb je stress van je werk of als man­tel­zorger? Kom je zodoende niet meer aan jezelf toe? Pieker je veel en heb je behoefte aan meer bal­ans? Kijk naar dit aan­bod voor men­tale veerkracht.

Coach­ing met ACT

Train­ing Veerkracht met ACT

Train­ing Slapen met ACT

.

Pro­fes­sional

Wil je ACT leren toepassen als coach, leer­ling­begelei­der, docent, POH-​GGZ, (bedrijfs-​) maatschap­pelijk werker of ben je een man­ager, lei­d­inggevende of team­coach? Kies hier een train­ing die het beste aansluit bij jouw functie:

Intro­duc­tiework­shop ACT

3 daagse basiso­plei­d­ing ACT

Verdiepings­da­gen ACT

Inter­visie met ACT

Oplei­d­ing Proso­cial — Teamkracht

Organ­isatie

Voor organ­isaties die de men­tale veerkracht van de medew­erk­ers wil ver­hogen, die duurzame inzetbaarheid belan­grijk vin­den en waar aan­dacht is voor plezierig samen­werken hebben we het vol­gende aanbod:

Coach­ing met ACT

Train­ing Veerkracht met ACT

Train­ing slapen met ACT

Teamkracht met Prosocial

Oplei­d­ing Proso­cial — Teamkracht

Ik heb echt een hoop opgesto­ken van de oplei­d­ing! Nu in de prak­tijk ook aan het toepassen en voelt echt goed moet ik zeggen. Voelt ook als ver­adem­ing ofzo. Nor­maliter was ik veel meer bezig op andere vlakken te helen of helpen te her­stellen etc. Dat maakte het alle­maal ingewikkeld en onoverzichtelijk. Deze ken­nis helpt me goed om gefo­cust te bli­jven op dat­geen waar ik wat mee kan. Of juist niets mee hoef. Echt ver­fris­send!
Nancy POH-​GGZ

De train­ing van Jenny heb ik als waarde­vol en plezierig ervaren. Door haar heb ik de kracht en de macht van mijn gedachtew­ereld leren ont­dekken. Dit doet zij met oprechte en per­soon­lijke aan­dacht voor de mens.
Gerda

Jenny is echt een fijne vrouw waar je al snel bij op je gemak voelt. Legt alles goed uit. Ze heeft mij erg geholpen na een ram­p­jaar. Ik ben weer meer posi­tief. Zoals ik mezelf ook ken.
Mar­lies

Dank voor de inspir­erende, waarde­volle en gezel­lige train­ing! Het heeft ons alle­maal weer bewuster gemaakt en we hebben mooie hand­vat­ten gekre­gen waar we zelf en in het werk zeker wat mee kun­nen!
Buurt­zorgT

Mis niets van Bamboe-​ACT!
Schrijf je in voor de nieuwsbrief