Intro­duc­tiework­shop ACT in 1 dag

Wil je weten of ACT iets voor jou is en of je het kan en wilt toepassen in je eigen prak­tijk? In de train­ing krijg je inzicht in de basis­principes van ACT. Je kri­jgt een inkijkje in het gedacht­en­goed, hoe we omgaan met emoties en gedachten en vooral wat alle­maal niet werkt. Je onder­zoekt wat voor jou belan­grijk is en welke (kleine) stap­pen kan je zit­ten in de richitng van jouw waar­den. Zelfs na 1 dag heb je al een groot aan­tal instru­menten in han­den die je meteen in prak­tijk kunt brengen.

Ik heb echt een hoop opgesto­ken van de oplei­d­ing! Nu in de prak­tijk ook aan het toepassen en voelt echt goed moet ik zeggen. Voelt ook als ver­adem­ing ofzo. Nor­maliter was ik veel meer bezig op andere vlakken te helen of helpen te her­stellen etc. Dat maakte het alle­maal ingewikkeld en onoverzichtelijk. Deze ken­nis helpt me goed om gefo­cust te bli­jven op dat­geen waar ik wat mee kan. Of juist niets mee hoef. Echt ver­fris­send!
Nancy POH-​GGZ

De train­ing van Jenny heb ik als waarde­vol en plezierig ervaren. Door haar heb ik de kracht en de macht van mijn gedachtew­ereld leren ont­dekken. Dit doet zij met oprechte en per­soon­lijke aan­dacht voor de mens.
Gerda

Jenny is echt een fijne vrouw waar je al snel bij op je gemak voelt. Legt alles goed uit. Ze heeft mij erg geholpen na een ram­p­jaar. Ik ben weer meer posi­tief. Zoals ik mezelf ook ken.
Mar­lies

Dank voor de inspir­erende, waarde­volle en gezel­lige train­ing! Het heeft ons alle­maal weer bewuster gemaakt en we hebben mooie hand­vat­ten gekre­gen waar we zelf en in het werk zeker wat mee kun­nen!
Buurt­zorgT